Bian Wu

 

Postdoctoral @UC Santa Barbara


Education:

Ph.D.

2006-2011: BMI group, QAAS, Zhejiang University


Persoal Link: 

https://www.linkedin.com/in/bian-wu-41760319


< Back

Copyright 2017 Qiushi Academy for Advanced Studies, Zhejiang University

Follow Us